คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียน    
 

นายสนิท ด้วงรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    
 

นายดิษฐพงษ ช่วยจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    
  นางชูศรี ผอมคง      
  นางสาวขวัญใจ จรูญวงศ์      
  นางสาววรรณา มณีกุล      
  นางสุภัทรา ด้วงรอด      
  นายพิริยะ วัฒนคีรี      
  นางอุทัย วัฒนคีรี      
  นางวันเพ็ญ ทองตัด      
  นางสาวอารีย์ อินทร์นิ่ม      
  นางเยาวรัตน์ แซ่ฮ่อ      
  นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุง      
  น.ส.ผกามาศ สังขวิจิตร      
  นางสาวจิราภรณ์ มณีอ่อน      
  นางสาวรจนาพร เพ็ชรแก้ว      
  นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติ      
  นางสาวจิราพร สอนวิสัย      
  นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว

ไซต์ ครูยุ้ย

https://sites.google.com/site/kruyuycom/

   
  นางสาอรวรรณ ไขจาระพันธ์

<

   
  นายอธิราช รัตนพันธ์ ช่างไม้ชั้น 3    
  นายเฉลิมพล กำลังใบ นักการ/ภารโรง    
  นางยุวธิดา เลาหะสราญ ครูธุรการ    
           

กลับหน้าแรก