การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง กลับหน้าแรก

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online ร.ร.ชุมชนบ้านเขาหลาง
   
   
   
   

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก