_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รับสมัครนักเรียนใหม่
รับสมัครนักเรียนใหม่
รับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 63
หลักฐานการสมัคร

******************เอกสารอย่างละ 2 ฉบับ******************
1.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่ตัวนักเรียนไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่)
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของนักเรียน/บิดา/มารดา
5.สำเนารับรอการฉีดวัคซีนของนักเรียน (จากสมุดสีชมพูู)
ุ6.หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียนมา)
7.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (กรณีนักเรียนสมัครเรียน ม.1)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อนุบาล 1 เด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2560 (3 ปีบริบูรณ์)
2.อนุบาล 2 เด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2558 - 16 พฤษภาคม 2559 (4 ปีบริบูรณ์)
3.อนุบาล 3 เด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2558 (5 ปีบริบูรณ์)
4.ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กที่เกิด 17 พฤษภาคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2557 (6 ปีบริบูรณ์ หรือ จบชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาล / เอกชน)
5.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ของโรงเรียนรัฐบาล / เอกชน

ข่าวโดย : ครูสืบไท ศรีอรุณ
อ่าน 105 ครั้ง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:58:30:PM